PRIPREMA BUDUCIH PRVACICA ZA POLAZAK U OSNOVNU SKOLU

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, u saradnji sa javnim i privatnim predškolskim ustanovama i osnovnim školama na području Zeničko-dobojskog kantona, uradilo je plan za implementaciju Programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu u godini pred polazak u osnovnu školu, u skladu sa članovima 22., 46., 48., 52. i 56. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (”Službene novine Zeničko-dobojskog kantona” broj 7/10, 8/12).
Programom obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja (POPOiO) u školskoj 2014/2015. godini bit će obuhvaćena djeca koja će do 1.marta 2015. godine navršiti 5 godina i 6 mjeseci života i koja, u ovoj školskoj godini, nisu bila upisana u neku od predškolskih ustanova.
• Djeca, koja su u ovoj školskog godini, pohađala predškolsku ustanovu u kojoj se realizira Cjeloviti razvojni program (CRP), neće biti obuhvaćena Programom obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja, jer Cjeloviti razvojni program sadrži i Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja.
• Djeca koja su pohađala predškolsku ustanovu dobit će uvjerenje o završenom CRP-u, a djeca, polaznici Programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja, uvjerenje o završenom POPOiO. Oba uvjerenja su validna za upis u osnovnu školu.
• Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu u godini pred polazak u osnovnu školu finansira se iz Budžeta Kantona u trajanju od 150 sati (10 radnih sedmica / 3 sata dnevno).
• Program realiziraju javne i privatne predškolske ustanove koje su verifikovane, tj. upisane u Registar predškolskih ustanova Zeničko-dobojskog kantona, kao i škole u sredinama gdje ne postoje predškolske ustanove u državnoj ili privatnoj svojini.
• Program će se realizirati u dva ciklusa. Prvi ciklus u periodu mart-maj, a drugi ciklus u periodu maj-juli.
• Program će se realizirati prema planu koji su sačinile predškolske ustanove i osnovne škole. Plan je urađen prema školskim područjima i isti je usklađen sa blizinom objekata škola i predškolskih ustanova.
Roditelji/staratelji djece koja će pohađati Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja, dužni su prilikom upisa djeteta donijeti i sljedeće dokumente:
– Izvod iz matične knjige rođenih (original ili kopija)
– Ljekarsko uvjerenje, isključivo, za upis u predškolsku ustanovu
– Kopiju lične karte roditelja/staratelja.
(Dokumente nije potrebno ovjeravati, a ljekarsko uvjerenje je besplatno.)
• Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju predviđene su i novčane kazne za roditelje, koji ne upišu dijete u Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja u godini pred polazak u osnovnu školu.
Prijava djece se vrši u periodu od 26.01.2015. godine do 13.02.2015. godine.

Prijava djece za vrtiće JU Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica, vrši se u Upravi Ustanove, adresa Kulina bana br. 5

page0001page0002page0003page0004page0005

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *