Uprava Adresa: Ezhera Eze Arnautovića 5 Email: info@zenickivrtici.com jupoo_zenica@yahoo.com

 

Direktor: Jasmina Gasal Tel/fax: 032 443 870 E-mail: direktorica@zenickivrtici.com Organizira i vodi rad i poslovanje Ustanove

 

Stručni saradnici:

Koordinator odgojno-obrazovnog rada: Edina Hodžić, prof. Tel: 032 443 861 E-mail: koordinatorica@zenickivrtici.com

U svom radu obuhvata cjeloviti odgojno-obrazovni proces, a njegov rad je usmjeren na angažmanu u postavljanju ciljeva odgoja, odabiru metoda i sadržaja pomoću kojih će se djeci prenijeti temeljne odgojne vrijednosti i spoznaje koje će ih potaknuti na maksimalan razvoj njihovih sposobnosti. Zajedno s odgajateljima planira, provodi i procjenjuje njihovo stručno usavršavanje, vodi Stručne aktive, organizira većinu događanja u Ustanovi u saradnji sa odgajateljima i stručnim saradnicima kao što su posjete, svečanosti, izleti i sl. Planira saradnju s roditeljima i preventivno djeluje u pojedinim situacijama.

Dipl. defektolog-logoped: Zijada Kurtodža-Vučak Tel: 032 443 871 E-mail: def.logoped@zenickivrtici.com

Logopedski rad se zasniva na preventivi, dijagnostici, tretmanu, savjetodavnom radu i javnoj logopedskoj djelatnosti. Cilj logopedskog rada je da se dijete nauči govoriti, da mu se razvije i učvrsti govor i da se osposobi za komunikaciju. Ciljevi i zadaci govora i korekcija govornih poremećaja moraju biti u skladu s općim ciljevima odgoja i obrazovanja. Logopedski rad počinje nakon opservacije i detekcije, nenametljivim grupnim aktivnostima s djecom, kroz igru. Logopedski rad se realizuje kontinuirano prema sedmičnom rasporedu do kraja školske godine, nakon toga se pristupa organizaciji rada u ljetnom periodu. Logoped posmatra dijete u cjelokupnom njegovom ponašanju.Vježbe se moraju prilagoditi vrsti i stepenu govornih poremećaja i izvode se individualno, grupno ili frontalno. Za djecu s težim poremećajima u oralno-verbalnoj komunikaciji, kao i djecom s kombinovanim smetnjama organizuje se dodatni rad. Govorna korekcija rješava emocionalne probleme djece, olakšava njihovu socijalizaciju, razvija funkcije koje čine osnovu ne samo za govor, čitanje i pisanje, nego i za učenje uopće, te oslobađa dijete osjećanja inferiornosti.

Realizatori programa ‘’Rano učenje engleskog jezika’’:

Alisa Trtak, prof. E-mail: info@zenickivrtici.com

Amra Praskić, prof.

Program ”Rano učenje engleskog jezika ” realizira se u 6 vrtića Ustanove  kao kraći specijalizirani program za djecu uzrasta od 3 do 6 godina, prema uzrasnim grupama i prilagođenom programu. Osnovni cilj Programa je postupno razvijanje komunikacijske kompetencije, kako bi se djeci uzrasta od 3-6 godina omogućilo korištenje engleskog jezika u svakodnevnim situacijama na usmenoj razini. Literatura koja se koristi kao osnovno polazište svih jezičkih aktivnosti Programa je kurikulum izdavačke kuće Cambridge University Press namijenjen podučavanju engleskog jezika za uzrasne grupe od 3-6 godina (Hippo and Friends, Playway to English 1, ), kao i niz ostalih aktivnosti koje su integrisane u dnevne planove.

Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova:

Sekretar: Sejla Husagić-Softić, dipl. pravnik E-mail: sekretar@zenickivrtici.com Tel: 032 201 041

 

Administrativno-naplatna služba: Fazila Grabić

Mersiha Kaknjo E-mail: administracija@zenickivrtici.com Tel/fax: 032 443 860