CILJ I ZADACI

JU Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica ima svojstvo pravnog lica.

Organizirana je kao jedinistvena cjelina, u okviru koje djeluje Služba za opće poslove – Uprava i vrtići (6 namjenskih objekata u u kojima se odvija odgojno-obrazovni program). Organ upravljanja u Ustanovi je Upravni odbor, a organ rukovođenja direktor. Javni interes Osnivač Javne ustanove Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica ostvaruje preko Vijeća Općine i Načelnika Općine, zatim Općinskog sekretarijata za društvene djelatnosti koji ima pravo kontrole ispunjavanja javnih interesa, zbog kojih je Osnivač osnovao Ustanovu.

Odgojno-obrazovni rad planira se i sporovodi na osnovu Godišnjeg plana i programa rada, koji se izrađuje početkom svake školske godine i kojeg odobrava Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta ZE-DO kantona.

Temeljno polazište svih programa koji se realizuju u Javnoj ustanovi Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica zasnovani su na:

  • Konvenciji o pravima djeteta
  • Cjelovitom razvojnom programu predškolskog odgoja i obrazovanja
  • Okvirnom zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju BiH (Službene novine BIH 88/07)
  • Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (Službene novine ZDK broj 7/10)
  • Godišnjem planu i programu rada JU Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica
  • Kraćim programima (dopunske edukacije)
  • Pedagoškim standardima i normativima za predškolski odgoj i obrazovanje (Službene novine ZDK broj 2/11)
  • Zakonu o javnim ustanovama
  • Zakonu o stučnom usavršavanju
  • Pravilima Ustanove

Predškolski odgoj i obrazovanje sastavni je dio odgojno-obrazovnog sistema koji se bavi odgojem djece predškolske dobi. Određuju ga pojmovi: ODGOJ, OBRAZOVANJE, NJEGA I ZAŠTITA DJECE ( Službeni glasnik BH broj 18/ 03 ).

Zakon usmjerava postizanje sljedećih ciljeva:

– postojanje kvalitetnog odgoja i obrazovanja i podučavanja za svu djecu;
– uvažavanje razvojne primjerenosti;
– zabranu diskriminacije;
– poštivanje interesa djeteta;
– osiguranje vlastite vrijednosti;
– osiguranje prava na jezik;
– poštivanje vjerske slobode;
– uvođenje integracijskih programa za djecu sa posebnim potrebama.

Opći cilj predškolskog odgoja i obrazovanja je osigurati optimalne uslove kako bi svako dijete od rođenja do polaska u školu, razvijalo i ostvarilo svoje pune potencijale i kompetencije kroz različite vidove kvalitetnog, profesionalnog, autonomnog, institucionalnog i vaninstitucionalnog predškolskog odgoja i obrazovanja. S obzirom da predškolska ustanova ima opći i poseban značaj, programi rada se temelje kako na općim principima koji su zajednički ovoj oblasti, tako i na specifikumu same predškolske ustanove. Pri definisanju cilja i zadatka potrebno je ispoštovati: zakonske osnove, primjenu programa, pedagoške standarde i normative, znanstvena i stručna dostignuća, te iskustvo i tradiciju same predškolske ustanove. Prema tome, bitne zadaće i sadržaji koji doprinose stvaranju uslova za organizaciju i obogaćivanje aktivnosti djece radi kvalitetnog zadovoljavanja dječijih interesa i razvojnih potreba, te unapređivanju kvalitete života djece u cjelini se odnose na:

Tjelesni i psihomotorni razvoj

a) poštovati i zadovoljavati individualne potrebe djece (naročito u jaslicama) –posebice u adaptacijskom periodu, izmjeni odmora i aktivnosti, prehrani, kod djece s posebnim potrebama…
b) uvažavati i zadovoljavati različitost dječijih potreba za odmorom – primjereno i prilagođeno korištenje vremena dnevnog odmora; usavršavati fleksibilno konzumiranje obroka vodeći računa o individualnoj različitosti kod djece pri količini i vrsti konzumiranja hrane, te o usavršavanju samoposluživanja, čistoće, kulture prehrane;
c) konstantno usavršavati kulturno – higijenske navike– briga o sebi;
d) djelovati na razvoju i unapređivanju ekološke osjetljivosti djece – briga o okolini;
e) jačati imunološki sistem i djelovati na očuvanju zdravlja djece (boravak i igre na zraku, tjelesno vježbanje, primjereno odijevanje,…);
f) djelovati na osiguranju sigurnosti djece uz razvijanje i usavršavanje dječije sposobnosti samozaštite (koordinacija pokreta, manipulativne sposobnosti,…);
g) uvažavati i zadovoljavati potrebe i različitosti djece s posebnim potrebama;
h) njegovati humane odnose i komunikaciju – briga o drugima;

Socio – emocionalni razvoj i razvoj ličnosti

a) djelovati na razvoju osjećaja sigurnosti i samopouzdanja kod djece (posebice u adaptacijskom periodu) upoznavanjem prostora i djece i odraslih, mogućnošću korištenja i mijenjanja prostora (centri aktivnosti i interesa) prema dječijim potrebama, te bogatom ponudom poticaja za aktivnosti djece;
b) djelovati na razvoju pozitivne slike o sebi kod djece i na razvoju humanih i suradničkih odnosa poštujući dječije želje i interese i uz uvažavanje dječijih individualnosti i različitosti – učenje potrebnih životnih vještina uz samopotvrđivanje na pozitivan, prihvatljiv, zdrav i nerizičan način;
c) bogatom poticajnom sredinom i raznolikošću sadržaja i aktivnosti zadovoljavati dječiju radoznalost i bogatiti dječiji doživljajni svijet;

Spoznajni razvoj

a) poticati senzibilizaciju osjeta putem otkrivanja osobina, funkcija i odnosa;
b) podržavati i njegovati prirodnu radoznalost djeteta za vlastitu osobu i sve što ga okružuje; obogaćivati dječiju spoznaju kako živjeti zdrav život;
c) poticati konstruktivne načine rješavanja problema;
d) razvijati dječiju pažnju, koncentraciju i mišljenje uz poticaj na samootkrivanje i samoučenje rješavanjem djetetu bliskih i dostupnih problema na njima svojstven način
e) zadovoljavati dječiji interes za pisane znakove;
f) djelovati na senzibilizaciji djece za narodne običaje i kulturnu baštinu

Govor, komunikacija, izražavanje i stvaralaštvo

a) djelovati na usvajanje, sređivanje i obogaćivanje svih oblika komunikacije i izražavanja kod djece bogatstvom prirodnih, društvenih i umjetničkih sadržaja u cilju osobnog unapređenja i unapređenja međuljudskih odnosa;
b) bogatiti i razvijati dječiji govor i govorno stvaralaštvo, sposobnost primanja, razumijevanja i izražavanja poruka;
c) razvijati i usavršavati likovne sposobnosti djece i likovno stvaralaštvo;
d) djelovati na poticanju dječijeg slobodnog izražavanja svojih potreba, interesa i impresija preoblikovanjem sredine i korištenjem materijala i poticaja;
e) zadovoljavati dječiji interes za pismenom komunikacijom;
f) njegovati suradnju i stvaralaštvo.
g) stimulisati razvoj govornih vještina i samouvjerenosti pri izražavanju