Kraći specijalizirani programi

U Javnoj ustanovi Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica realiziraju se i kraći programi, odobreni od Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta ZE-DO kantona. Programi su namijenjeni prvenstveno djeci koja su polaznici dječijeg vrtića, ali i djeci koja nisu polaznici nekog od primarnog programa.

‘’Rano učenje engleskog jezika’’

Osnovni cilj programa ”Rano učenje engleskog jezika ” ili ” Little school of english language” je postupno razvijanje komunikacijske kompetencije kako bi se djeci (3-6 godina) omogućilo korištenje engleskog jezika u svakodnevnim situacijama na usmenoj razini.

 

Zadaci:
– senzibilizirati dijete za jezik, običaje i kulturu drugog naroda
– razvijati pozitivne stavove i trajnu motivaciju za učenje engleskog jezika
– nastojati da djeca što bolje oponašaju fonetski sistem engleskog jezika uključujući i intonaciju putem materijala za slušanje
– usvajati i aktivno koristiti određeni vokabular i fraze u kontekstu dobno primjerenih sadržaja
– usvajati dobno primjerene pjesme i tekstove na engleskom jeziku

Sadržaji i metode rada:
Izbor tema izvršen je prema kriterijima primjerenosti uzrastu, interesu djece i u korelaciji sa Cjelovitim razvojnim programom.
Sadržaji rada vezani su za usvajanje pojmova tematskih cjelina koje su najbliže djeci te prilagođene njihovim interesovanjima, iskustvima, znanju, dobi i okruženju u kojem žive. Rad u igraonicama se realizira putem metoda demonstracije, razgovora, interaktivnog učenja čije je osnovno polazište spontana, stvaralačka i didaktička igra. Aktivnosti za realizaciju svake tematske oblasti su: dijalozi, igre sa slikama, pjesmice, slagalice, slaganje priča, igre za usvajanje vokabulara, igranje uloga, izrada raznih predmeta koji predstavljaju usvojeni vokabular i ostale aktivnosti.
Literatura koja se koristiti kao osnovno polazište svih jezičkih aktivnosti Programa je kurikulum izdavačke kuće Cambridge University Press namijenjen podučavanju engleskog jezika za uzrasne grupe od 2-6 godina (Hippo and Friends, Playway to English 1, ), kao i niz ostalih aktivnosti koje će se integrirati u dnevne planove.
Sadržaji rada se realiziraju 2×20 min sedmično za uzrasne grupe od 3-4 gpdine i 2×30 min za uzrasne grupe od 4-6 godina prema sedmičnom rasporedu.