Kraci specijalizirani programi

U Javnoj ustanovi Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica realizira se i nekoliko kraćih programa, odobrenih od Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta ZE-DO kantona. Programi su  namijenjeni prvenstveno djeci koja su polaznici dječijeg vrtića, ali i djeci koja nisu polaznici nekog od primarnog programa.

Troškove za kraće programe  snose sami roditelji. Ovisno o broju zainteresiranih roditelja, ovi programi provode se u obliku igraonica i radionica prema sedmičnom rasporedu.

Roditelji zainteresirani za uključivanje svog djeteta u neki od kraćih programa mogu se obratiti Upravi Ustanove na:

Kontakt telefon: 032 443 861 

Email: jupoo_zenica@yahoo.com 

Grupnim  odgajateljima u vrtićima

Kraći programi Javne ustanove Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica

 

‘’Rano učenje engleskog jezika’’

rano ucenje engleskog jezika

Osnovni cilj programa ”Rano učenje engleskog jezika ” ili ” Little school of english language ” je postupno razvijanje komunikacijske kompetencije kako bi se djeci (2-6 godina) omogućilo korištenje engleskog jezika u svakodnevnim situacijama na usmenoj razini.

Zadaci:
-  senzibilizirati dijete za jezik, običaje i kulturu drugog naroda
-  razvijati pozitivne stavove i trajnu motivaciju za učenje engleskog jezika
-  nastojati da djeca što bolje oponašaju fonetski sistem engleskog jezika uključujući i   intonaciju putem materijala za slušanje
-  usvajati i aktivno koristiti određeni vokabular i fraze u kontekstu dobno primjerenih sadržaja
-  usvajati dobno primjerene pjesme i tekstove na engleskom jeziku

Sadržaji i metode rada
Izbor tema izvršen je prema kriterijima primjerenosti uzrastu, interesu djece i u korelaciji sa Cjelovitim razvojnim programom.
Sadržaji rada vezani su za usvajanje pojmova tematskih cjelina koje su najbliže djeci te prilagođene njihovim interesovanjima, iskustvima, znanju, dobi i okruženju u kojem žive. Rad u igraonicama se realizira putem metoda demonstracije, razgovora, interaktivnog učenja čije je osnovno polazište spontana, stvaralačka i didaktička igra. Aktivnosti za realizaciju svake tematske oblasti su: dijalozi, igre sa slikama, pjesmice, slagalice, slaganje priča, igre za usvajanje vokabulara, igranje uloga, izrada raznih predmeta koji predstavljaju usvojeni vokabular i ostale aktivnosti.
Literatura koja se koristiti kao osnovno polazište svih jezičkih aktivnosti Programa je kurikulum izdavačke kuće Cambridge University Press namijenjen podučavanju engleskog jezika za uzrasne grupe od 2-6 godina (Hippo and Friends, Playway to English 1, ), kao i niz ostalih aktivnosti koje će se integrirati u dnevne planove.
Sadržaji rada  se realiziraju jedanput sedmično 2×20 min  za  uzrasne grupe od 2-4 gpdine i 2×30 min za uzrasne grupe od 4-6 godina prema sedmičnom rasporedu.


‘’Sportska škola’’

Sprtska skola

Dijete predškolske dobi za zdrav psihofizički rast i razvoj treba imati zadovoljene temeljne ljudske potrebe, među kojima je kretanje jedna od najvažnijih. Budući da još uvijek nije samostalno, najvažniju ulogu pri zadovoljavanju tih potreba imaju porodica i odgajatelji. U pokretu dijete upoznaje okolinu, prostor i prije svega upoznaje samoga sebe. Tjelesno vježbanje i zdravlje usko su povezani te je stoga nužno stvarati naviku svakodnevnog tjelesnog vježbanja i bavljenja različitim sportskim aktivnostima već u najranijoj dobi. Nedostatak primjerene tjelesne aktivnosti nepovoljno utječe ne samo na njihov rast i razvoj, već ugrožava normalno funkcioniranje svih organa, organskih sistema i zdravlja u cjelini.
Kretanje djece predškolske dobi u okviru vrtića i porodice najčešće se svodi na šetnju prirodom, igranje u parku ili vožnju biciklom. Iako navedene aktivnosti imaju pozitivan učinak na sveukupan antropološki status djeteta postavlja se pitanje jesu li one dovoljne za razvoj bazične motorike te kvalitetan razvoj lokomotornog, krvožilnog i dišnog sustava. U predškolskom razdoblju stvara se temelj zdrave tjelesne konstitucije i pozivnog stava o sportu, jer sposobnosti i znanja koja se ne usvoje na vrijeme kasnije se usvajaju teško i sporije.
Pozitivan utjecaj na antropološka obilježja djece predškolske dobi ostvarit će se kvalitetno osmišljenim, organiziranim i vođenim programima tjelesnog vježbanja u vrtiću ili izvan njega od strane educiranih stručnjaka.
Da bi rad na tjelesnom razvoju djeteta bio koristan, potrebno je odabrati najprikladnije vježbe koje se biraju prema:
a) psihofizičkom razvoju djece,
b) prema karakteristikama grupe,
c) prema spremnosti grupe i
d) prema stanju dječjeg zdravlja

Tjelesno vježbanje svestrano razvija dijete, ali samo ako su svi njegovi sastavni dijelovi ravnomjerno zastupljeni, a to su:
a)    vježbe pomoću kojih se razvija disciplinarnost i organizirano kretanje kolektiva;
b)    vježbe koje jačaju velike mišične skupine;
c)    vježbe kojima se razvijaju prirodni oblici kretanja.

Pozitivne posljedice bavljenja sportom na dijete:

 • skladan rast i sazrijevanje svih organskih sustava, naročito srčano-žilnog, dišnog i koštano-mišićnog,
 • povoljan utjecaj na psihičke funkcije, smanjenje stresa, jačanje samopouzdanja, učenje upornosti i stjecanje radnih navika,
 • razvijanje moralne odgovornosti kroz pošten odnos prema saigraču i protivniku,
 • djeca-sportaši nisu gojazni, ne piju, ne puše, ne drogiraju se, bolji su učenici i manje izostaju s nastave; manji je indeks trudnoća kod tinejdžerki-sportašica,
 • djeca-sportaši imaju manji rizik od kasnijih hroničnih bolesti (pretjerana debljina, šećerna bolest, visoki krvni tlak, astma itd.), uzrokovanih nekretanjem, zagađenjem okoliša i lošom ishranom, itd.

Osnovni cilj ovog projekta jeste uključivanje što večeg broja djece predškolskog uzrasta u organizovanu nastavu sporta i tjelesnog odgoja putem jednostavnih motoričkih pokreta, različitih vježbi i igara. Tjelesno vježbanje djece predškolskog uzrasta u savremenim uslovima nalaže efikasan pristup u izboru sadržaja, sredstava, oblika i metoda rada. Obrazovni pristup podrazumjeva izrazito stručan nastavni kadar i primjenu savremenih naučnih disciplina i tehnika.
Tjelesno vježbanje značajno doprinosi svestranoj pripremi za život i rad, daje veće efekte ako je dozirano prema uzrasnim karakteristikama, individualnim sposobnostima i zdravstvenom stanju. Opravdanost ciljeva i zadataka projekta ogleda se u nedostatkuorganizovane tjelesne aktivnosti za populaciju djece predškolskog uzrasta, što se negativno odražava na vegetativne funkcije, razvijaju se bolesti hipokinetičkog karaktera, posebno bolesti lokomotornog aparata. Iz navedenog definisani su posebni ciljevi koji bi se ostvarivali realizacijom projekta, i to:

 • preventivno uticati na rast i razvoj polaznika i jačati zdravlje istih;
 • formiranje pravilnog držanja tijela i otklanjanje nastalih poremečaja;
 • usmjeriti djecu predškolskog uzrasta na bavljenje sportom;
 • angažovati što veći broj djece predškolskog uzrasta predviđenim aktivnostima;
 • izvršiti dijagnosticiranje stanja antropometrijskih karakteristika, motoričkih i funkcionalnih sposobnosti;
 • uključiti djecu u organizovane sportske aktivnosti te na taj načinuticati na socijalizaciju i stvaranje pozitivne ličnosti;
 • ostvariti kod djece fiziološku potrebu za kretanjem kroz sportsko-zabavne aktivnosti;
 • razvijati kod djece takmičarski duh;
 • stvoriti bazu za usmjerenje u vrhunski sport.

Cijelokupan program je zamišljen i koncipiran na način da se realizuje kroz različite vrste sportskih i zabavnih aktivnosti tokom cijele kalendarske godine po planu i programu koji je prilagođen uzrasnoj dobi djece i prostoru i uslovima u kojima bi se isti realizirao.

Mala škola baleta ”Ars’’

12179288_949918628397009_1071362868_n

Mala škola baleta ”Ars” je upoznavanje djece sa umjetnošću igre, buđenje , razvijanje i podsticanje interesa , pozitivnih stavova,navika , potreba za baletnom umjetnošću, kao i i osposobljavanje za stvaralačko izvođenje osnovne tehnike klasične igre.

Primarni cilj programa jeste rad na upoznavanju djece sa baletnom iz čega proizilaze slijedeći zadaci:

-          razvijati osjećaj za lijepo

-          razvijati osjećaj za ritam

-          razvijati koordinaciju pokreta

-          razvijati ravnotežu

-          razvijati istrajnost

-          podsticati samopouzdanje

-     razvijati  senzo-motorne funkcije kroz upoznavanje sa mehanikom tijela kao instrumentom izražavanja pokretom

-          razvijati muzikanlosti, sluh, osjećaj za ritam

-          osposobljavati dijete  za bolje snalaženje u prostoru

-     stjecati estetsku kulturu pokreta koja, kad je u saglasnosti sa duhovnom komponentom, utiče na kreativnost, širinu izražavanja kako pokretom tako i razmišljanjem i emocijama

-          pravilno utjecati na cjelokupni psihofizički razvoj djeteta

Cilj je i prepozanati nadarenu djecu i razvijati te kod njih njegovati, poticati i razvijati ljubav prema igri ( plsu uopćeno), usmjeravajući ih na profesionalnu opredjeljenost.

U zdravstvenom smislu, kontinuiranim radom tj. vježbanjem pospješivat će  se koncentracija, rad unutarnjih organa ( krvotok, srce, pluća), motornog aparata, centralnog nervnog sistema. Pospješivat će se pravilan razvoj kičme i stopala, uopćeno pravilno držanje tijela u periodu njihovog odrastanja.

Aktivnost od jednog časa sastavljena je iz :

-          Razgovora  o baletu, plesu i umjetnosti uopće ( uvodni dio časa)

-          Zagrijavanja (tjelesne vježbe – primjenjena gimnastika)

-          Učenja osnovnih pokreta ( demostracija, ponavljanje)

-          Formacije i koreografije

-          Utisci sa časa, završna igra

Realizacija kraćeg specijaliziranog programa Mala baletna škola “Ars” započinje 01.11.2015. godine.
Časovi će se realizirati u vrtićima Ustanove prema sedmičnom rasporedu, zavisno od broja zainteresirane djece.
Prijave se mogu izvršiti kod grupnih odgajatelja.