Primarni programi

Cjeloviti razvojni program

je primarni program Javne ustanove Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica  koji se realizuje kroz Tematsko planiranje čiji je osnovni  cilj da djetetu pruži mogućnost sticanja jedinstvene i cjelovite slike o svijetu u kome živi i da se razvija kao cjelovita ličnost. Temu čine vrlo različite situacije i sadržaji koji su logički povezani i zasnovani oko jedne osnovne ideje. U toku godine raznovrsnim temama obuhvataju se svi domeni dječije stvarnosti i dječija interesovanja kao i svi razvojni zadaci prilagođeni određenom uzrastu.
Planiranje i realizacija odgojno-obrazovnog rada  se odvija na nivou jasličkih grupa (djeca uzrasta od 6 mjeseci do 3 godine), vrtičkih grupa (djeca uzrasta od 3 godine do polaska u osnovnu školu) te mješovitih jasličkih i mješovitih vrtićkih odgojnih grupa.
Ciljevi i zadaci cjelovitog razvojnog programa  usmjereni su na svestrani psihofizički razvoj djeteta (tjelesni i psihomotorni razvoj, socio–emocionalni razvoj i razvoj ličnosti, spoznajni razvoj, govor, komunikaciju, izražavanje i stvaralaštvo) uvažavajući razvojne karakteristike odgojne grupe kao i individualne potrebe i interese svakog djeteta.

Cjeloviti razvojni program realizuje se kroz:

Programi-ustanove-tabela-A3_Fotor

Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu u godini pred polazak u  osnovnu školu

- integrisan je u cjeloviti razvojni program, tako da sva djeca koja su obuhvaćena nekim od gore navedenih primarnih programa u godini pred polazak u osnovnu školu, stiču Uvjerenje o završenom Cjelovitom razvojnom programukoje izdaje Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta ZE-DO kantona, a koje je zakonom propisano i obavezno za upis u osnovnu školu. (U skladu sa Okvirnim zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju u Bosni i Hercegovini, Službene novine BIH 88/07).

Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu u godini pred polazak u  osnovnu školu za svu djecu koja nisu obuhvaćena nekim od institucionalnih oblika predškolskog odgoja i obrazovanja  u godini pred polazak u osnovnu školu.

Ovaj program Javna ustanova Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica,  realizira u saradnji sa nadležnim resornim ministarstvom koje u popunosti finansira program.

Glavni cilj programa:
1. Podizanje svijesti lokalne zajednice o važnosti ostvarivanja prava na predškolski odgoj i obrazovanje;
2. Edukacija odgajatelja;
3. Osigaravanje pristupa djeci iz ruralnih područja i ranjivih skupina u pripremna odjeljenja;
4. Poboljšavanje kvaliteta nastave u predškolskoj ustanovi;
5. Kvalitetna priprema djece za upis u I razred osnovne škole;
6. Uključivanje što većeg broja djece u predškolsku ustanovu;
7. Organizacija pripremnih odjeljenja za djecu koja nisu uključena u vrtić ili neki drugi organizovani oblika rada sa djecom predškolske dobi;
8. Pomoć, podrška i edukativni rad sa porodicama djece koja su uključena u pripremna odjeljenja. 

Ciljane grupe:
Djeca koja u narednoj kalendarskoj godini dorastaju za upis u osnovnu školu.
Djeca iz porodica u stanju socijalne potrebe.
Djeca iz porodica pod rizikom.
Djeca iz sredina u kojima ne postoji vrtić.
Djeca koja nisu uključena u predškolsku ustanovu.