PRIMARNI PROGRAMI

Cjeloviti razvojni program

je primarni program Javne ustanove Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica koji se realizuje kroz Tematsko planiranje čiji je osnovni cilj da djetetu pruži mogućnost sticanja jedinstvene i cjelovite slike o svijetu u kome živi i da se razvija kao cjelovita ličnost. Temu čine vrlo različite situacije i sadržaji koji su logički povezani i zasnovani oko jedne osnovne ideje. U toku godine raznovrsnim temama obuhvataju se svi domeni dječije stvarnosti i dječija interesovanja kao i svi razvojni zadaci prilagođeni određenom uzrastu. Planiranje i realizacija odgojno-obrazovnog rada se odvija na nivou jasličkih grupa (djeca uzrasta od 6 mjeseci do 3 godine), vrtičkih grupa (djeca uzrasta od 3 godine do polaska u osnovnu školu) te mješovitih jasličkih i mješovitih vrtićkih odgojnih grupa. Ciljevi i zadaci cjelovitog razvojnog programa usmjereni su na svestrani psihofizički razvoj djeteta (tjelesni i psihomotorni razvoj, socio–emocionalni razvoj i razvoj ličnosti, spoznajni razvoj, govor, komunikaciju, izražavanje i stvaralaštvo) uvažavajući razvojne karakteristike odgojne grupe kao i individualne potrebe i interese svakog djeteta.

CJELOVITI RAZVOJNI PROGRAM SE REALIZUJE KROZ:

Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu u godini pred polazak u osnovnu školu

– integrisan je u cjeloviti razvojni program, tako da sva djeca koja su obuhvaćena nekim od gore navedenih primarnih programa u godini pred polazak u osnovnu školu, stiču Uvjerenje o završenom Cjelovitom razvojnom programu, koje izdaje Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta ZE-DO kantona, a koje je zakonom propisano i obavezno za upis u osnovnu školu. (U skladu sa Okvirnim zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju u Bosni i Hercegovini, Službene novine BIH 88/07).

– Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu u godini pred polazak u osnovnu školu za svu djecu koja nisu obuhvaćena nekim od institucionalnih oblika predškolskog odgoja i obrazovanja u godini pred polazak u osnovnu školu.

 

Ovaj program Javna ustanova Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica, realizira u saradnji sa nadležnim resornim ministarstvom koje u popunosti finansira program.

Glavni cilj programa:

 1. Podizanje svijesti lokalne zajednice o važnosti ostvarivanja prava na predškolski odgoj i obrazovanje;
 2. Edukacija odgajatelja;
 3. Osigaravanje pristupa djeci iz ruralnih područja i ranjivih skupina u pripremna odjeljenja;
 4. Poboljšavanje kvaliteta nastave u predškolskoj ustanovi;
 5. Kvalitetna priprema djece za upis u I razred osnovne škole;
 6. Uključivanje što većeg broja djece u predškolsku ustanovu;
 7. Organizacija pripremnih odjeljenja za djecu koja nisu uključena u vrtić ili neki drugi organizovani oblika rada sa djecom predškolske dobi;
 8. Pomoć, podrška i edukativni rad sa porodicama djece koja su uključena u pripremna odjeljenja.

Ciljane grupe:

 • Djeca koja u narednoj kalendarskoj godini dorastaju za upis u osnovnu školu.
 • Djeca iz porodica u stanju socijalne potrebe.
 • Djeca iz porodica pod rizikom.
 • Djeca iz sredina u kojima ne postoji vrtić.
 • Djeca koja nisu uključena u predškolsku ustanovu.